Více informací o divizi

Servisní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky servisu (sjednané dle § 273 obchodního zák.)

1. MB-SVING s.r.o. (dále jen "dodavatel") na základě objednávky objednatele zjistí (ověří) vadu zařízení, provede opravu zařízení (dále jen " servis" nebo "servisní práce"). Typ zařízení, případně jeho výrobní číslo a model jsou blíže specifikovány v servisním výkazu.

2. V případě, že objednatel objednává servis ústně, faxem nebo elektronickou poštou a tuto objednávku obratem dodavateli nepotvrdí písemně, má se za to, že objednatel podpisem servisního výkazu zároveň potvrzuje i objednávku servisu.

3. Objednatel je povinen zaplatit dodavateli cenu servisních prací, cenu náhradních dílů použitých k servisu i cenu dopravného servisního technika dodavatele za cestu k objednateli.

4. Cena je sjednána jako cena smluvní, přitom a) cena servisních prací a cena náhradních dílů vychází z ceníku dodavatele platného v den zahájení servisních prací b) cena nákladů za dopravu k objednateli se vypočte tak, že počet ujetých kilometrů se vynásobí částkou uvedenou v servisním výkazu, či stanovenou cenou dle sjednané servisní smlouvy.

5. Platební podmínky: a) Dodavatel zašle objednateli daňový doklad (fakturu) nejpozději do 15 dnů po provedení servisu. b) Objednatel uhradí cenu fakturovanou dle tohoto servisního výkazu na účet dodavatele uvedený ve faktuře nejpozději do data splatnosti uvedeného na faktuře, nebo fakturu do 5 dnů vrátí pro věcné nebo formální chyby. c) Při nezaplacení faktury v termínu splatnosti Vám bude účtován smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

6. V případě, že objednatel v objednávce neuvedl nebo uvedl nesprávně vadu zařízení a potřebný náhradní díl pro servis, je dodavatel oprávněn po vlastní prohlídce zařízení a určení vady opravit zařízení v náhradním, s objednatelem dohodnutém termínu.

7. Objednatel podpisem servisního výkazu potvrzuje, že byl seznámen s ceníkem prací a náhradních dílů dodavatele.

8. Osoba jednající za objednatele prohlašuje, že je oprávněna k podpisu servisního výkazu. Podpisem oprávněného zástupce objednatele a dodavatele se servisní výkaz stává smlouvou o servisu.

9. Záruční podmínky na stroje Tennant a jejich náhradní díly: a) Záruční lhůta u nového stroje je stanovena na 2 roky nebo 2000 motohodin (co proběhne dříve). V této době budou všechny případné závady stroje způsobené vadou materiálu nebo technologickou chybou odstraněny ZDARMA. Záruční krytí se netýká případů, kdy porucha stroje je zaviněna chybou obsluhy, nedodržením provozních postupů, úmyslným poškozením stroje nebo případným používáním zařízení pro činnost přesahující rámec specifikace daného typu stroje. Záruka se také nevztahuje na komponenty podléhající běžnému provoznímu opotřebení (kartáče, pneumatiky, kola, filtry atd.), vyjma případů prokazatelné vady materiálu. b) Záruka na dodané náhradní díly je stanovena na 6 měsíců od data prodeje. Toto se řídí dle ustanovení obchodního zákoníku.

Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti dnem 1. ledna 2006.

 

 

Copyright © MB - SVING s.r.o. 2008 - 2015 hore ^