Více informací o divizi

Dodací podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky zboží zásilkovou službou
(sjednané dle § 273 obchodního zák.)

Kupující a prodávající uzavírají smlouvu o podmínkách dodávek zboží, podle které se za podmínek dále ujednaných v této smlouvě prodávající zavazuje dodat zboží kupujícímu a kupující se zavazuje zboží a služby spojené s dodávkami zboží převzít a zaplatit. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, resp.potvrzení objednávky. Odchylky od těchto podmínek platí jen tehdy, pokud jsou v kupní smlouvě výslovně sjednány.

Čl. 1
Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu zboží na základě potvrzené objednávky zaslané kupujícím prodávajícímu písemně poštou, faxem, e-mailem nebo telefonicky ve které bude specifikován druh zboží, množství, cena, doba dodání, jakost a další požadavky týkající se objednávaného zboží.

Čl. 2
Zboží bude dodáváno na adresu kupujícího , nebude-li pro jednotlivý případ ujednáno jinak. Dodávky se uskutečňují z expedičního místa dodavatele. Při dodávkách zboží dopravními prostředky kupující zajistí místo vykládky, aby mohl být náklad z vozidla vyložen bez překážek a bez čekání.

Čl. 3
Cena jednotlivého zboží je stanovena platným ceníkem prodávajícího. V ceně zboží nejsou zahrnuty náklady na dopravu zboží na místo určené kupujícím v objednávce. Změna kupní ceny jakékoliv položky ceníku bude oznámena kupujícímu při potvrzení objednávky a odsouhlasena oběma smluvními stranami.

Čl. 4
Základní platební podmínky jsou dohodnuty přímo v kupní ceně, kupující platí kupní cenu buď hotově při převzetí zboží (dobírka) nebo předem, případně fakturou dle sjednaných obchodních podmínek. Prodávající je povinen vystavit daňový doklad a předat jej kupujícímu spolu s dodávkou, popř. ji odeslat kupujícímu do 15 dnů od dodání zboží na adresu kupujícího. Případné jiné platební podmínky u stálých zákazníků budou upřesněny v odběratelské smlouvě.

Čl. 5
Pokud nebude smluvena pro jednotlivý druh zboží jeho jakost, bude zboží dodáváno v jakosti odpovídající nabídkovým vzorkům, popř. příslušným právním normám, platným pro ČR a podnikovým normám vztahujícím se k danému druhu zboží. Prodávající poskytuje záruku na jakost v rozsahu záruční lhůty nebo doby trvanlivosti uvedené na obalu zboží nebo v dodacím listě. Kupující je povinen skladovat zboží způsobem odpovídajícím příslušnému druhu zboží.

Čl. 6
Kupující je povinen po převzetí zjistit stav zboží a jeho množství. Množstevní a jakostní vady je povinen reklamovat písemně do 48 hodin od příchodu zboží. Vada, která je zřejmá při odběru zboží, musí být reklamována ihned při převzetí provedením záznamu na dodacím listu. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 14 dnů ode dne jejího obdržení.

Čl. 7
Prodávající prohlašuje, že dodávané zboží nemá právní vady. Obě smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné škody, ztráty či rizika, která mohou vyplynout z činností spojených s dodávkami. Vzájemné vztahy, které jsou upraveny kupní smlouvou vč. těchto Všeobecných obchodních podmínek, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního a občanského zákoníku. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 1. října 2003.

Copyright © MB - SVING s.r.o. 2008 - 2015 hore ^